Kulturmiljöarbete

På Vanda stadsmuseum arbetar två byggnadsforskare och en arkeolog. De ger råd och hjälp i skydds- och vårdfrågor som gäller kulturmiljön.

Presentation

På Vanda stadsmuseum arbetar två byggnadsforskare och en arkeolog. De ger råd och hjälp i skydds- och vårdfrågor som gäller kulturmiljön, byggnadsarvet och fornlämningar.

Stadsmuseet fungerar som skyddsmyndighet för kulturmiljön i Vanda. Sakkunnig- och myndighetsuppgifterna relaterade till kulturmiljön har fastställts i avtalet som ingåtts med Mellersta Nylands regionala ansvarsmuseum. Museet deltar som sakkunnig till exempel i planläggnings- och bygglovsprocesser.

Myndighetsbegäran om utlåtande 

Myndighetsbegäran om utlåtande skickas via e-post till kulturmiljöns gemensamma e-post. Adressen hittar du längst ned på sidan. 

Vad är kulturmiljö? 

Kulturmiljö innebär miljö som formats av människan, i vilken man kan se kulturens olika skeden samt interaktionen mellan människan och naturen. Kulturmiljö omfattar kulturlandskap, byggd kulturmiljö, fornlämningar och vårdbiotoper.  

Kulturmiljö är allas vårt gemensamma arv. Museets kulturmiljöteam berättar för kommuninvånarna om det förgångna i deras miljö och om hur spår av olika tidsperioder syns omkring oss än idag. Museets experter håller föredrag, guidningar och stadsvandringar som är öppna för alla. De håller även lektioner på skolor och närvarar vid invånarmöten för att diskutera kulturmiljöns teman.  

Kontaktuppgifterna hittar du längst ned på den här sidan. 

I Vandaregionen finns åtta nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöobjekt:  

  • Backas - Elantos storgods 

  • Helsinge sockens kyrkby 

  • Ånäs försöksanstalt 

  • Korso järnvägsstation 

  • Huvudstadsregionens befästningar från 1:a världskriget

  • Sottungsby och Håkansböle

  • Stora kustvägen

  • Dickursby gamla järnvägsstation 

Närmare information om dessa objekt hittar du i RKY-registret, som upprätthålls av Museiverket.‍

Arkeologi 

I Vanda har man bott ända sedan förhistorisk tid, för nästa 10 000 år sedan. Boplatser från stenåldern har till exempel hittats i Myrbacka, Sjöskog och Ånäs. I Vandaregionen känner man även till många medeltida bytomter, som man bland annat har undersökt i Helsinge sockens kyrkby, Västersundom och Mårtensdal.  

Vandas arkeologiska objekt finns i fornminnesregistret, som upprätthålls av Museiverket. 

Stadsmuseet har med ett separat samarbetsavtal med Mellersta Nylands museer med regionalt ansvar avtalat om förfaringssätt för att vårda Vandas arkeologiska kulturarv. Du kan fråga stadsmuseets arkeolog om råd i frågor gällande skydd och vård av fornlämningar. arkeologen är även en bekant gäst på skolors lektioner i lokalhistoria samt vid museets guidnings- och utställningsevenemang. 

Kontaktuppgifterna till arkeologen hittar du längst ned på den här sidan.  

Restaureringsråd och -bidrag 

Stadsmuseets byggnadsforskare kan du fråga om råd i frågor gällande skydd, vård, utveckling och restaurering av byggnadsarv. Byggnadsforskarna både styr och tillser även användningen av restaureringsbidragen i Vanda som delas ut årligen av Museiverket och Nylands NTM-central. 

Kontaktuppgifterna till byggnadsforskarna hittar du längst ned på den här sidan. 

Även invånarna kan påverka sina kulturmiljöer 

Se tips på sidan Delta i museiarbetet 

Närmare information

Kulturmiljöarbete

Vanda stadsmuseum kulttuuriymparisto@vantaa.fi

Byggnadsforskarna och arkeologen når du bäst genom att skicka email till kulturmiljöns gemensamma e-post. Myndighetsbegäran om utlåtande skickas också till kulturmiljöns gemensamma e-post.

Andreas Koivisto

Vanda stadsmuseum
arkeolog
050 302 4926 andreas.koivisto@vantaa.fi

arkeologi, fornlämningar

Anne Silanto

Vanda stadsmuseum
byggnadsforskare
050 302 4964 anne.silanto@vantaa.fi

byggnadsskydd, kulturlandskap  

Susanna Paavola

Vanda stadsmuseum
byggnadsforskare
050 314 6281‍ susanna.paavola@vantaa.fi

byggnadsskydd, kulturlandskap

Johannes Vihervirta

Vanda stadsmuseum
forskningsassistent
040 844 7417 johannes.vihervirta@vantaa.fi

projekt för byggnadsinventering

Keywords

MuséerMiljöStaden bygger

E-tjänster

Information service

Fråga museet

Forskare vid Stadsmuseet svarar gärna på frågor om Vandas historia.

Närmare information ärendetjänst

Museet undersöker Vanda historia ur olika perspektiv, från förhistoria till nutid. Museets aktuella forskningsprojekt fokuserar på utvalda ämnen. Utställningar, publikationer och rapporter genomförs som resultat forskningsprojekt.

Servicekanaler

Verksamhetsställen

Tjänsten har totalt 1 verksamhetsställen